บริษัท เอสที-เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

สินค้าและบริการ

บริษัท ผลิตสินค้าปุ๋ยทั้งชนิดเม็ด ชนิดผง และชนิดน้ำและจำหน่ายในตราของบริษัทเอง รวมทั้งบริการรับจ้างผลิตปุ๋ยทุกชนิด (OEM) ในตราสินค้าของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแบ่งเป็น 9 กลุ่ม คือ

 1. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด มีส่วนผสมของสารอินทรีย์และแร่ธาตุอาหารพืชกว่า 15 ชนิด อาทิ N P K Ca Mg S Fe Zn Cu B Mo Cl กรดฮิวมิก มากกว่า 5% กรดอะมิโนหลายชนิด และปริมาณอินทรียวัตถุรับรองไม่ต่ำกว่า 20% แบ่งเป็น 6 เกรด ตามระดับธาตุอาหารและเกรดของวัตถุดิบที่เป็นแหล่งอินทรียวัตถุ ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ผลิตและจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า "เบสฟาร์ม" และเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้
  • ตราจักรคู่
  • ตราจักรธนู
  • ตราจักรตะวัน
  • ตราธนูดาว
  • ตราช้างชูธง
  • ตรานิลเพชร
 2. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง มีสวนผสมของธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อาทิเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม มีมากกว่า 3% เป็นแหล่งรวมอินทรียวัตถุ มากกว่า 30% และมี humic acid 10% ช่วยปรับปรุงสภาพดิน ในดินเสื่อมโทรม และกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดิน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สารปรับสภาพดิน เป็นสารจากธรรมชาติ ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถหาอาหารได้ดี ช่วยแก้ปัญหาดินดาน และปรับสภาพดินเป็นกรดจัด มีส่วนประกอบของธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) มากกว่า 3% มีอินทรียวัตถุ มากกว่า 5-10% และมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม อาทิ Ca Mg และS+TE
 4. ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เป็นปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมอินทรีย์สารและแร่ธาตุอาหารพืชหลายชนิด เช่นเดียวกับปุ๋ยอินทรีย์ แต่มีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองไม่ต่ำกว่า 10% และมีปริมาณธาตุอาหารหลัก NPK รับรองไม่ต่ำกว่า 12% ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ผลิตและจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า”เบสฟาร์ม” และเครื่องหมายการค้า”ตราจักรคู่” จำแนกตามสูตรที่จดทะเบียนดังนี้
  • สูตร 6-3-3 ปุ๋ยใส่ครั้งแรกเพื่อบำรุง สำหรับนาข้าว พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
  • สูตร 6-3-6 ปุ๋ยใส่ครั้งที่สองเพื่อบำรุงผลผลิต สำหรับยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และพืชไร่
  • สูตร 8-0-4 ปุ๋ยใส่ครั้งแรกเพื่อบำรุง สำหรับนาข้าว พืชไร่ ยางพารา
  • สูตร 8-8-8 สำหรับพืชทุกชนิด สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ได้
  • สูตร 9-3-9 สำหรับยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไร่ นาข้าว ไม้ผล
  • สูตร 12-6-3 สำหรับนาข้าว พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล
 5. ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักของพืช (major nutrient) คือ N P K โดยมีธาตุอาหารรับรองไม่ต่ำกว่า 20% และบริษัทได้เสริม ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมแถมให้อาทิ Ca Mg และ S ผลิตและจำหน่ายในตราจักรคู่ มีหลากหลายสูตรตามความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ผลิตและจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า”เบสฟาร์ม” และเครื่องหมายการค้า”ตราจักรคู่” จำแนกตามสูตรที่จดทะเบียนดังนี้
  • สูตร 30-0-0
  • สูตร 30-0-3
  • สูตร 16-20-0
  • สูตร 16-16-8
  • สูตร 16-8-8
  • สูตร 15-15-15
  • สูตร 15-7-18
  • สูตร 13-13-21
  • สูตร 14-3-3 + อินทรีย์
  • สูตร 9-3-9 + อินทรีย์
 6. ปุ๋ยอาหารเสริม ชนิดน้ำ พัฒนามาจากกรดอะมิโนหลายชนิด เสริมด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม หลายชนิด ผลิตและจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า”เบสฟาร์ม” ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร และ1,000 มิลลิลิตร
 7. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (Liquid organic fertilizer) มีธาตุอาหารหลัก N P K มากกว่า 5% และมีอินทรียวัตถุ (OM) มากกว่า 15%
 8. ปุ๋ยน้ำอะมิโน (Liquid amino fertilizer) มีธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม มากกว่า 10% และมีกรดอะมิโน มากกว่า 15%
 9. ปุ๋ยน้ำฮิวมิก (Liquid humic fertilizer) มีธาตุอาหารหลัก NPK มากกว่า 10% และมีกรดฮิวมิก มากกว่า 15%